1. STYPENDIUM SZKOLNE
  2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z uchwała nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005r.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ ZASIŁKU (W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO), PROSIMY SKŁADAĆ DO DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MARYWILSKA 44C.

W zależności od potrzeb stypendia dla uczniów udzielane są w następujących formach:

  1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:
  2. zakup podręczników, które nie są udostępnianie nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  3. zakup komputerów stacjonarnych, tabletów lub laptopów
  4. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  5. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

* USTALENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO NASTĘPUJE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN.