1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8


2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim lub niemieckim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim). W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego. List musi mieć długość minimum 12 zdań.
Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie. Technika wykonania i zdobienia listu- dowolna.
Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
– poprawność językowa
– poprawne zaadresowanie koperty,
– formę pracy (list),
– oryginalność,
– pomysłowość,
-sposób wykonania,
– ogólny wyraz artystyczny
Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone.

3. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list.


4. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy sam: skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu- praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.
Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna ( nauczyciel języka ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!


5. Termin oddawania prac upływa 18 grudnia 2019 r. Prace proszę kierować do nauczycieli uczących języków obcych.