1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki l
 • przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).
 1. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: pierwszego tygodnia ferii zimowych, który trwa 4 dni — środa 6 stycznia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy.
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE.

Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

 1. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 2. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoty lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 4. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 5. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,
 • e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoruudostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 • opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 65 1030 1508 0000 0005 5109 0043
 • posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek firmy Flo-pol nr 27 1160 2202 0000 0000 9515 4408

W I turnusie rodzice uiszczają opłatę w wysokości 40zł za opiekę i 40zł za posiłki

W II turnusie rodzice uiszczają opłatę w wysokości 50zł za opiekę i 50zł za posiłki

 1. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 4. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 5. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 6. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2021.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.