ZMIANA ZASAD REKRUTACJI DO I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 20 MARCA.

RODZICE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DWÓCH SPOSOBÓW:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki: sekretariat@sp356.eu

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu. Dokumenty należy złożyć
w zamkniętej kopercie do wyznaczonej na ten cel SKRZYNKI znajdującej się w wejściu głównym szkoły. 

Po złożeniu wniosku zostanie wydawany Państwu  druk o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia
od dnia złożenia
. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.


W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.
W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.


Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim) –
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas