Szanowni Państwo,

podajemy harmonogram prób sprawności fizycznej do klasy IV sportowej.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO 4 KLASY SPORTOWEJ PROFIL PIŁKA NOŻNA

PRÓBA MOCY (SKOK W DAL Z MIEJSCA)

Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć

PRÓBA SZYBKOŚCI

Bieg sprinterski na dystansie 15 metrów. Start z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym. Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Stoper wyłączamy po minięciu linii mety.

PRÓBA ZWINNOŚCI – BIEG WAHADŁOWY 4X10M

Zawodnik na sygnał startowy jak najszybciej biegnie po piłkę usytuowaną 10 metrów

od linii startu, przybiega z nią na linię startu, biegnie po drugą piłkę i z nią również jak najszybciej przybiega na linię startu. Wtedy następuje zatrzymanie czasu. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest lepszy uzyskany przez zawodnika wynik

TECHNIKA PROWADZENIA PIŁKI

Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów.

ZWROTY Z PIŁKĄ

Zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 5 zwrotów (czyli pokonać 6 odcinków) z piłką, między liniami A i B oddalonymi od siebie o 5 m (i o szerokości 5 m) . Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z poruszeniem piłki leżącej na linii przez badanego zawodnika. Zawodnik musi poprowadzić piłkę od linii A do linii B, a następnie (gdy pika przekroczy całym obwodem linię B) wykonać zwrot i poprowadzić piłkę z powrotem do linii A. Zawodnik kończy próbę przekraczając linię A i zatrzymując piłkę stopą. Próbę wykonuje się 1 raz. W przypadku błędu zawodnika – próbę należy powtórzyć

W przypadku dużej ilości chętnych Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowej oceny kandydatów na podstawie małej gry.

GRA

Gra 4×4. Czas gry to 8 minut. Ilość gier maksimum 4, minimum 2. Przerwa pomiędzy meczami 5 minut. Oceniane elementy:1. Zaangażowanie w grę w Ataku 2. Zaangażowanie w grę w Obronie 3. Współpraca z kolegami 4. Decyzyjność (podania, strzał, drybling)

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO 4 KLASY SPORTOWEJ PROFIL PIŁKA SIATKOWA

SKOK W DAL Z MIEJSCA

Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.

BIEG WAHADŁOWY 10 X 5 METRÓW

Badany staje w pozycji startowej wysokiej, obie jego stopy znajdują się przed jedną z linii. Po komendzie „start” badany biegnie najszybciej jak potrafi do drugiej linii, przekracza ją obiema stopami i wraca z powrotem. Taki podwójny kurs wykonuje pięć razy. Każdy nawrót wykonywany przez ćwiczącego jest głośno liczony przez nauczyciela lub przez współćwiczących. W czasie wykonywania próby należy motywować uczniów do utrzymywania prędkości przez cały czas trwania próby. Podczas biegu, szczególnie podczas zwrotów, nie wolno podpierać się rękami o podłoże. Należy przeprowadzać próbę w takich warunkach i przy wykorzystaniu takiego obuwia, które zapobiegnie poślizgom. Próbę wykonuje się jeden raz. Wynik. Miarą próby jest czas potrzebny do wykonania pełnych pięciu cykli (pokonania łącznie 50 m) Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0, 1 sekundy.

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY – 2 kg

Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości podobny jak w rzucie piłeczką palantową. Dokładność pomiaru-10 cm. Wynik: z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w cm. Uwaga: należy zachować środki ostrożności, tak, aby piłka nie uderzyła żadnej osoby.

ZWIS NA DRĄŻKU

Badany wykonuje zwis na drążku o ramionach ugiętych tak aby broda znajdowała się nad drążkiem. Sposób uchwytu – nachwyt. Oceniany jest czas wykonania mierzony z dokładnością do 1 s. Kandydat wykonuje 2 próby – liczy się lepszy wynik.

T- TEST

Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po dotknięciu pachołka B zawodnik zmienia kierunek i krokiem odstawno-dostawnym porusza się do pachołka C lub D (odległość pomiędzy B i C oraz B i D to 5 m.); po dotknięciu ręką wybranego pachołka( np. C) zawodnik przemieszcza się dalej krokiem obronnym do przeciwległo pachołka, (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D) i po dotknięciu ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B; po dotknięciu pachołka B zmienia formę ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera należy zapisać. Dokładność pomiaru 0, 05 sek.

OCENA EKSPERCKA – NAPRZEMIENNE ODBICIA SPOSOBEM OBURĄCZ GÓRNYM I DOLNYM

Badany staje na boisku trzymając piłkę do siatkówki w dłoniach. Próba polega na wykonywaniu odbić sposobem oburącz dolnym i górnym na przemian. Odbicia rozpoczynamy od podrzutu oburącz dołem nad sobą do odbić oburącz górą, potem oburącz dołem itd. na przemian. Ocena dokonywana jest na zasadzie „oceny eksperckiej” przez trenera piłki siatkowej. Czas trwania próby określa trener.

Ocenie podlegają takie elementy jak:

1. technika odbicia sposobem oburącz górnym (lub chwyty i wyrzuty w klasach młodszych)

2. technika odbicia sposobem oburącz dolnym (lub chwyty i wyrzuty w klasach młodszych)

3. ciągłość odbicia (im dłuższy czas tym lepiej)

4. zachowanie naprzemienności odbić (sposobem oburącz górnym i dolnym)

5. koordynacja odbić i ewentualnie przemieszczanie się

Muzyka:

Track: Altitude — Declan DP [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/sKqpyBn7jCM​

Free Download / Stream: https://alplus.io/altitude

Trust Me (instrumental) by RYYZN https://soundcloud.com/ryyzn​

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported  — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/trust-me-instrumental​

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/KZoaU3rjIZo