Szanowni Państwo,

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do siedziby szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 wprowadza się ”Procedury organizacji pracy szkoły od1 września 2020r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”
w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść dokumentu udostępnia się poprzez Librus w Plikach szkoły oraz poprzez stronę internetową.
§ 3. Zastrzega się zmianę treści procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Załącznik nr 1 http://sp356.eu/wp-content/uploads/2020/08/PROCEDURY-BEZPIECZENSTWA_organizacja-pracy-od-1.09_SP356.pdf

Z poważaniem
Angelika Zacheja