• Lato w Mieście

    • Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024

     SP 356 termin: 12.08.2024 r. - 30.08.2024 r.

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     Zasady postępowania rekrutacyjnego

     do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024

      

     Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2023/2024 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

     Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

      

     1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
     2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.
     3. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
     4.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. (z wyjątkiem ósmego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 12.08-16.08.2024 r. z wyłączeniem 15.08.2024 r.). W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2024.
     5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
      w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14.05.2024 r. od godziny 16:00 do 26.05.2024 r. do godziny 24:00.
     6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

     W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE

     w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka

     w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.

     1. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
     • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
     1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2024 w szkołach/placówkach specjalnych.
     2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizują Akcję.
     3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 28.05.2024 r. od godziny 16:00.
     4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat                                       z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 29.05.2024 r. od godziny 8:00 do 11.06.2024 r. do godziny 16:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
     5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
     6. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
     7. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki. 
     8. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
     9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl oraz systemie zgłoszeń pod adresem:

     warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     Rekrutacja na wolne miejsca

      

     1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
     • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
     • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 18.06.2024 r. od godziny 12:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2024;
     • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
     1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
       w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
      z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
      i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
      o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
      z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku

     Wniosek_o_zwrot_platnosci_za_opieke_i_wyzywienie.pdf

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów: 22 675-25-94 w. 13 poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00 środa: 12.00 - 16.00 czwartek, piątek: 8.00 - 16.00 Sekretariat Dyrektora: 22 675-25-94 w. 16 poniedziałek : 8.00 - 16.00 wtorek: 12.00 - 16.00 środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa Poland