• Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej 2023/2024

    •  

     Panie pielęgniarki są zatrudnione w SZPZLO: https://www.zoztargowek.waw.pl/?go=kontakt https://www.zoztargowek.waw.pl/bip/

      

     Szkoła nie odpowiada za jakość świadczeń.

     Wszelkie sugestie i uwagi na temat pracy pielęgniarek szkolnych należy kierować do bezpośredniego przełożonego:

     Kierownik ds. marketingu i promocji zdrowia:

     p. Iwona Puchalska

     tel.: (22) 51 82 656 mail.: ipuchalska@zoztargowek.waw.pl

     ________________________________________________________

     Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej:

     · spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz

     · wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

     W oparciu o rozporządzenia:

     · rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

     · rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

     Załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Zgodnie z tym załącznikiem świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

     · wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

     · kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

     · czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

     · sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

     · udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

     · doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

     · edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

     · prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

     · udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

     Zasady opieki nad uczniami przewlekle chorymi:

     · opieka realizowana przez pielęgniarkę,

     · sposób opieki uzgodniony wspólnie z rodzicami, lekarzem dyrektorem i nauczycielami,

     · pielęgniarka odpowiada za koordynację opieki profilaktycznej, zdrowotnej i stomatologicznej w szkole,

     · za monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami odpowiedzialni są wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

     W przypadku konieczności stałego podawania leków dziecku, które cierpi na chorobę przewlekłą, rodzice/opiekunowie prawni powinni:

     · w trakcie zapisywania dziecka do szkoły przedłożyć wypełniony wniosek „Informacja rodzica o chorobie przewlekłej dziecka”,

     · przekazać powyższe informacje pielęgniarce szkolnej, wychowawcy klasy, nauczycielom przedmiotów, wychowawcom świetlicy,

     · złożyć pisemne upoważnienie do pielęgniarki dotyczące podawania leku,

     · złożyć u pielęgniarki lekarskie zlecenie na podawanie leku,

     · ustalić kto w razie nieobecności pielęgniarki poda dziecku lek.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland