• Zasady rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

    •  

     1. Rodzic może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół podstawowych, które prowadzą rekrutację do oddziałów dwujęzycznych.
     2. Do oddziału dwujęzycznego w pierwszej kolejności przyjmie się uczniów tej szkoły, którzy:
      1. otrzymali promocję do klasy VII;
      2. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
     3. Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, brane są pod uwagę łącznie kryteria:
      1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych: 200 x 0,29 (mnożnik) – maksymalnie 58 punktów;
      2. oceny ze świadectwa z VI klasy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – maksymalnie 54 punkty, przy czym za oceny przyznaje się punkty:
       • celująca – 18 punktów;
       • bardzo dobra – 17 punktów;
       • dobra – 14 punktów;
       • dostateczna – 8 punktów;
       • dopuszczająca – 2 punkty.
     1. świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.
     1. Jeśli wyniki nadal będą równe, brane są łącznie pod uwagę kryteria określone w ustawie:
      1. rodzina kandydata jest wielodzietna;
      2. kandydat jest niepełnosprawny;
      3. jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne;
      4. oboje rodziców kandydata są niepełnosprawni;
      5. rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne;
      6. kandydata wychowuje samotny rodzic;
      7. kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

     [!] kryteria mają jednakową wartość

     1. Jeśli szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są kandydaci, którzy nie są uczniami tej szkoły i przystąpią do postępowania na zasadach opisanych powyżej.

      

     Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnienia kryteriów określonych w ustawie

     1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
     2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata– kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
     3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
     4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą

     [!] Oświadczenia rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie musi zamieścić w nim klauzulę o treści: „Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

     [!] Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.

     [!] Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci

     [!] Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

      

      Opracowano na podstawie:

     1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
     2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
     3. Uchwały nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

      Przez rodziców rozumiemy też opiekunów prawnych.

      Art. 139 ust 3 oraz art. 131 ust 2 ustawy Prawo oświatowe

      W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100)

      Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)

      Art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe

      Art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland