• Oferty Pracy

   • konkurs na stanowisko referenta

    • Warszawa, 11 kwietnia 2023r.

      

     Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta

     w Szkole Podstawowej nr 356

     im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie. 

      

     W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko referenta, została wybrana Pani Anna Ślusarczyk zamieszkała w Warszawie. W/w otrzymała najwyższą liczbę punktów.

      

      

     W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko referenta, została wybrana Pani Iwona Górczak
     zamieszkała we Wszeborach. W/w otrzymała najwyższą liczbę punktów.

      

     Rozstrzygniecie_konkursu_na_stanowisko_referenta.pdf

      

      

      

      

      

      

     Warszawa, 8 marca 2023 r.

      

     Dyrektor Szkoły nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
     ogłasza konkurs na stanowisko referenta

      

     1. Adres jednostki:

     Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie,

     ul. Głębocka 66,

     03-287 Warszawa

     1. Określenie stanowiska służbowego:

       Referent

     1. Wymiar etatu:

       Pełen etat

      

     1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:  

        Referentem w szkole podstawowej może być osoba, która:

     • posiada obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą się również osoby nieposiadające obywatelskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
     • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych,
     • nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     • cieszy się nieposzlakowaną opinią i wysoką kulturą osobistą.
     • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
     • posiada wykształcenie co najmniej średnie
     1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
     • Znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy
      prawo oświatowe, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa administracyjnego oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
     • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej) i urządzeń biurowych.
     • Mile widziana znajomość systemu LIBRUS Syneriga ze wskazaniem na aplikację
       e-Sekretariat.
     • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
     • Dobra organizacja i samodzielność.
     • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres.
     • Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.
     1. Zakres obowiązków:
     1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji (również elektronicznej) i przesyłek dotyczących spraw uczniów.
     2. Gromadzenie dokumentów dotyczących rejestru ruchu uczniów zgodnie
      z obowiązującymi przepisami
     • Prowadzenie księgi ewidencji uczniów (sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego).
     • Prowadzenie księgi uczniów (rejonowych i spoza rejonowych).
     • Prowadzenie księgi absolwentów i zbieranie podpisów.
     •  Sporządzanie ksiąg arkuszy ocen absolwentów uczniów, którzy odeszli
      ze szkoły.
     • Zakładanie arkuszy ocen uczniom przybyłym w trakcie roku szkolnego.
     1. Sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych.
     2. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń ws. uczniów, duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen.
     3. Prowadzenie rekrutacji:
     • Klasy pierwsze, dwujęzyczne i sportowe.
     • Dyżury wakacyjne.
     • Akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście.
     1. Sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie.
     2. Kompletowanie aktów normatywnych prawa wewnętrznego.
     3. Udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób.
     4. Prowadzenie sekretariatu uczniowskiego zgodnie z instrukcją kancelaryjną
      i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
     5. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów szkoły wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
     6. Współpraca z Wydziałem Oświaty i Wychowania, Kuratorium Oświaty
      i in. jednostkami.
     7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

      

      

     1. Wymagane dokumenty:
     • curriculum vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko referenta. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”),
     • podanie o przyjcie na stanowisko;
     • kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska;
     • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumentów potwierdzające odpowiedni staż pracy (z opisu stanowiska);
     • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
     • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
     • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
     • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
      z  pełni praw publicznych.

      

      

     1. Miejsce i termin składania dokumentów:  

     Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 22 marca 2023 r. do godziny 16.00,
     w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta”, w portierni w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego lub przesłać na adres SP nr 356.

      

     1. Informacje dodatkowe:

     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
     w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

     SKM_C364e23030807400.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • 22 675-25-94 w. 13
   • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa 03-287 Warszawa Poland